บมจ.เด็มโก้ (DEMCO

DEMCO ได้งานสร้างถังบรรจุภัณฑ์ HSD คลังน้ำมันลำลูกกา มูลค่า 375 ลบ.

DEMCO ได้งานสร้างถังบรรจุภัณฑ์ HSD คลังน้ำมันลำลูกกา มูลค่า 375 ลบ.

บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) แจ้งว่า บริษัทฯได้เข้าเซ็นสัญญางานสร้างถังบรรจุผลิตภัณฑ์ HSD (T-404D) และ JET A-1 (T401G) ณ คลังน้ำมันลำลูกกาของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด มูลค่างาน 375 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 22 เดือนหลังจากวันเซ็นสัญญาวันที่ 28 ม.ค.64 โดย Backlog ที่มีจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 64-65

ทั้งนี้ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศกรรม จัดหา ก่อสร้างและทดสอบเดินระบบถังบรรจุน้ำมันขนาด 22 ล้านลิตร จำนวน 2 ถัง ประกอบด้วยงานโยธา งานฐานรากถัง งานถังบรรจุน้ำมัน High Speed Diesel (HSD) และ JET A-1 งานระบบเครื่องกล งานระบบท่อ งานระบบดับเพลิง งานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ งานระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดและระบบควบคุม สถานที่ก่อสร้าง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DEMCO กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 64 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้การลงทุนของภาครัฐ และเอกชน เริ่มเปิดประมูลงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของงานรับเหมาฯ ยังคงเน้นรับงานภาครัฐ ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีงานที่จะเปิดให้ประมูลอีกมูลค่ากว่า 1-2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบไฟเบอร์ออฟติก และท่อก๊าซของบริษัทเอกชนที่จะมีการลงทุนในปี 64

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

ทั้งทางด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยและงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า 20 ปี ในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board และงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ในการพัฒนาล่าสุด บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ อีกด้วย ufa

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

พันธกิจ

01

ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

02

สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ และประสิทธิภาพสูง

03

สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

04

ดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

” มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงาน และระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร “

ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทเด็มโก้ จำกัด (มหาชน) “เด็มโก้” เผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจทรัพยากร/พลังงาน และสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและบริการ ฯลฯ และความท้าทายทั้งในด้านตลาดการแข่งขัน ความพลิกผันของเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Disruptive Technology) วิกฤตการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ เป็นแรงกระตุ้นให้เด็มโก้ต้องรีบปรับตัว พลิกวิกฤตเป็นโอกาส มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัวมากขึ้น มีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของเด็มโก้ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2564 นี้ เด็มโก้ได้วางกลยุทธ์ที่จะเพิ่มอัตราผลกำไร รักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมไว้ ขยายธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม และขยายธุรกิจใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เด็มโก้จึงได้ประกาศนโยบาย “2021 : Year of the Innovation” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เด็มโก้ไม่ได้คำนึงถึงการสร้างผลกำไรหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ VUCA ที่เข้ามากระทบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีรากฐานที่แข็งแรง สามารถก้าวผ่านปัญหา อุปสรรค และพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนได้เหมาะสมกับสถานการณ์

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการเด็มโก้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานเด็มโก้ที่ร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน ทำให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ได้อย่างมั่นคง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับเด็มโก้ต่อไป

 

 

Lola
Uncategorized

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *