สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

การเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้ทางการเงินเพื่อคนไทย www.รู้เรื่องเงิน.com

การเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้ทางการเงินเพื่อคนไทย www.รู้เรื่องเงิน.com

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีพันธกิจด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน รวม 12 หน่วยงาน จัดทำเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน.com (เว็บไซต์ฯ) ซึ่งเป็นเว็บศูนย์รวม (Web Portal) ข้อมูล ความรู้ แนวคิดและวิธีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเงินสำหรับประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อสร้างฐานช่องทาง (Platform) ให้ประชาชนทุกช่วงวัย หลากหลายอาชีพรวมถึงผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารทางการเงินที่เชื่อถือได้ สะดวก ในแหล่งเดียว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน รวมถึงรองรับแนวทางการพัฒนาทักษะทางการเงินของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย

การจัดทำเว็บไซต์ฯ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560-2564 โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย สศค. กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ฯ และบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ (Web Master) ให้มีข้อมูลถูกต้องและทันสมัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานประกันสังคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ฯ โดยแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบเนื้อหาและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานข้างต้นให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สศค. และหน่วยงานผู้จัดทำเว็บไซต์ฯ ทั้ง 12 หน่วยงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ทางการเงินในเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน.com ซึ่งครอบคลุมความรู้ทางการเงินหลากหลายมิติ เช่น การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การออมเผื่อฉุกเฉินและการเกษียณ การทำเงินออมให้งอกเงยด้วยการลงทุน ความสำคัญของการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับตน การจัดการภาษี มาตรการทางการเงินภาครัฐ เทคโนโลยีและภัยกลโกงทางการเงินรวมถึงช่องทาง

แจ้งเบาะแสและติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐโดยตรง เป็นต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสืบค้นได้ทั้งตามช่วงวัย สาขาอาชีพ และตามหัวข้อที่สนใจ ufabet

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังโดยมีฐานะเทียบเท่ากรม จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2504 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอนที่ 85 วันที่ 17 ตุลาคม 2504 – ภาคผนวก 1) เนื่องจากดำริของนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ที่เห็นว่า จำเป็นต้องมีการนำวิทยาการแผนใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหาร และการกำหนดนโยบายการคลัง ตลอดจนจนจะต้องมีองค์กร หรือจุดรวม ที่จะสามารถประสานกิจกรรม ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ จึงควรต้องมีการจัดตั้ง หน่วยงานที่เหมะสม โดยการปรับปรุงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางนโยบายการคลัง และเศรษฐกิจของรัฐ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงก่อตั้งขึ้น โดยยุบกองเศรษฐกิจการคลัง และกองสถิติ ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มาอยู่ในหน่วยงาน ที่จัดตั้งใหม่นี้ และแต่งตั้ง ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขณะนั้น เป็นผู้อำนวยการสำนักงานฯ คนแรก มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2496 ซึ่งถูกยกเลิกโดย มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 11 หน้าที่ราชการในกระทรวงการคลัง แยกเป็น
(1) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง
(3) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(4) กรมธนารักษ์
(5) กรมบัญชีกลาง
(6) กรมศุลกากร
(7) กรมสรรพสามิต
(8) กรมสรรพากร
ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นทบวงการเมืองมีฐานะเทียบกรม”

เมื่อได้จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขึ้นแล้ว สถานที่ทำการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ยังคงอยู่ ณ ตึกหอรัษฎากรพิพัฒน์ ภายในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน ซึ่งเป็นสถานที่ทำการของกระทรวงการคลังในเวลานั้น แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบมากกองนโยบายการคลังและภาษีอากร ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณตึงกองทหารรักษาการณ์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตึกกระทรวงการคลังอีกด้วย ต่อมาเมื่อกระทรวงการคลังได้ก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปี 2530 (พฤษภาคม-มิถุนายน) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ ที่ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท (ริมคลองประปา) ภายในบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง อาคาร 2 ส่วนห้องสมุดของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ห้องสมุดของกระทรวงการคลังด้วย จึงได้มีสถานที่ทำการอยู่ ณ ชั้นที่ 5 ของตึกกระทรวงการคลัง อาคาร 1

 

Lola
Uncategorized

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *