ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนจัดทำแบบ 56-1 One Report

ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนจัดทำแบบ 56-1 One Report

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Reportจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง พร้อมคลิปการบรรยายและ FAQ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.sec.or.th/onereport

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Reportเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รวมทั้งปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ที่ต้องจัดทำเมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วด้วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจและนำไปสู่พัฒนาการของตลาดทุนโดยรวม ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินนโยบายที่สำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2563 ? 2565

โดยการจัดทำแบบ 56-1 One Reportนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ยังเป็นการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้สะท้อนการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การเปิดเผยนโยบาย เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ทั้งนี้ แบบ 56-1 One Reportจะเริ่มใช้บังคับกับการยื่นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ส่งภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และใช้สำหรับแบบ filing ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ขณะที่ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เริ่มใช้ในการยื่นแบบ filing ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือการเปิดเผยแบบ 56-1 One Report สำหรับเป็นแนวทางให้กับบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูล และจัดทำ webpage One Report เพื่อรวบรวมและเผยแพร่คลิปวิดีโอการบรรยายให้สามารถดูเนื้อหาย้อนหลังได้ รวมถึง FAQ เพื่อรวบรวมคำถามคำตอบจากบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับ One Report รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/onereport ufabet

บทบาทหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ก.ล.ต.* เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน  ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้​ 

  • กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  • กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
  • กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล​  
  • กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
  • กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
  • กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
​​​
พันธกิจของ ก.ล.ต.    

 

​ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ  และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้” 

วิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต. 

“ก.ล.ต. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน  เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน”

วัตถุประสงค์ (Regulatory Objectives)

  • ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่น​
  • ภาคธุรกิจสามารถระดมทุน และประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
  • ตลาดทุนสามารถเชื่อมโยง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ โดยมี​การจัดการความเสี่ยงมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง (reduction of systemic risk)

ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดทุน เป็นกลไกหลักในการรวบรวม จัดสรร ติดตามดูแลการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยทําหน้าที่เชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างกิจการที่ต้องการเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและ ผู้ออมเงินที่ต้องการลงทุน ทำให้มีทางเลือกในการระดมทุนและลงทุนมากขึ้น ​เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนกิจการให้เติบโต กระจายความเสี่ยงและสร้างความสมดุลของระบบการเงินโดยรวม

เจตจำนงในการดำเนินพันธกิจของ ก.ล.ต.  ​

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดทำประกาศเ​จตจำนงในการดำเนินพันธกิจของ ก.ล.ต. เพื่อเป็นกลไกสำคัญให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทราบสิ่งที่พึงคาดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ล.ต. และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนด้วยความเชื่อมั่น ​​

* ก.ล.ต. มีความหมายแทนองค์กร ก.ล.ต. ในภาพรวม ที่มีการแบ่งระดับโครงสร้างองค์กรออกเป็น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลักในการวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลักในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  และ ก.ล.ต. ที่มีอำนาจหน้าที่หลักในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแ​​ลให้ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย 

Lola
Uncategorized

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *